ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ การพัฒนาจิตอาสา พนักงานในองค์กรธุรกิจ สู่ความสุขในวิถีการทำงาน

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "คู่มือ การพัฒนาจิตอาสา พนักงานในองค์กรธุรกิจ สู่ความสุขในวิถีการทำงาน" ฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญอีกอันหนึ่ง ในการขับเคลื่อนสู้องค์กรธุรกิจเพื่อการช่วยเหลือสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน