ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟัง คิด อ่าน เขียน

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ใครๆ ก็อยากมีความสามารถในด้านการฟัง มีความคิดที่ปราดเปรื่อง สามารถอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ และมีทักษะการเขียนได้อย่างมืออาชีพ แต่ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร หนังสือ ฟัง คิด อ่าน เขียน เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของหลักการสำคัญ ๆ และกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน