ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไทยเป็นไทฉลาดใช้พลังงาน

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พลังงานมีความสำคัญต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำ น้ำมัน หรือไฟฟ้า เพราะในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายพลังงานได้จัดทำคู่มือ"ไทยเป็นไท ฉลาดใช้พลังงาน"ขึ้น เพื่อเสนอแนวทางในการลดกรใช้พลังงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อให้เราและลูกหลานไทยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตลอดไป