ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่าชายเลน

หมวด : 620 วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงป่าชายเลนตามหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชนและช่วยพื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าชายเลนให้มีสภาพดีขึ้น