ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่าชายเลน

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงป่าชายเลนตามหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชนและช่วยพื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าชายเลนให้มีสภาพดีขึ้น