ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้าอาหารสัตว์กรองน้ำเสียเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชน ซึ่งช่วยประยหัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยวสัตว์ได้อีกทอดหนึ่ง