ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

พอเพียงสู่ประโยชน์สุข

หมวด : โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2000
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ตามแนวทางของความพอเพียงสู่ประโยชน์สุข เริ่มจากประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรวมบทความพิเศษของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เรื่องสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย และนายจริย์ ตุลยานนท์กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่องน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลปี ๒๕๒๖ รวมทั้งภาพแห่งความทรงจำของนายชัยวัฒน์ สิทธิ์บุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ที่มุ่งมั่นสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดชีวิตของการทำงานกว่า ๓๕ ปี