ข้อมูล eBook

ชื่อ: พอเพียงสู่ประโยชน์สุข

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ตามแนวทางของความพอเพียงสู่ประโยชน์สุข เริ่มจากประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรวมบทความพิเศษของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เรื่องสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย และนายจริย์ ตุลยานนท์กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่องน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลปี ๒๕๒๖ รวมทั้งภาพแห่งความทรงจำของนายชัยวัฒน์ สิทธิ์บุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ที่มุ่งมั่นสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดชีวิตของการทำงานกว่า ๓๕ ปี