ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ

หมวดหลัก: 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษประการแรกคือ ผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยตลอดมาจนถึงสมัยตอนต้นรัชกาลที่ 5 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นในทัศนะที่แตกต่างไปจากนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเดียวกันคนอื่นๆ ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้เขียนดูออกจะเป็นการท้าทายความนึกคิดของนักวิชาการไทยในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ประการที่สอง การที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์มามาก และได้ใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เขียนได้พยายามค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) ของไทยจำนวนมาก ซึ่งเอกสารเหล่านี้ในปัจจุบันบางเล่มก็ไม่เป็นที่แพร่หลาย และบางเล่มก็ได้สูญหายไปบ้างแล้วก็มี เช่น พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมืองเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2270) เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเรื่องของการใช้หลักฐานอ้างอิงอยู่มาก