ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475

หมวด : 320 รัฐศาสตร์ การเมือง
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายม 2475 ซึ่งเริ่มผลิตขึ้นในทศวรรษ 2510 นั้น ถูกครอบงำด้วยแนวคิดชิงสุกก่อนห่าม แนวความคิดปฏิปักษ์ปฏิวัติดังกล่าวยังคงดำรงฐานะครอบงำความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองกระแสหลักของสังคมมาจนปัจจุบัน "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" ปรากฎสู่บรรณพิภพครั้งแรกในปี 2535 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 60 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง งานชิ้นนี้ถือเป็นการสรุปรวบยอดทางความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติสยามของนครินทร์ก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่ก้าวข้ามความคิด ชิงสุกก่อนห่าม เท่านั้น ยังอธิบายให้เห็นถึงความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ ที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมในมิติต่างๆ มาถึง ณ วันนี้ งานของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ยังคงถือเป็นงานวิชาการมาตรฐานที่โดดเด่นสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475