ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

บทศึกษาเรื่องนี้เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการ พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมีความมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ มุ่งให้เป็นการวิเคราะห์อธิบายสภาวะเปลี่ยนแปลงขั้นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อระบบสัมพันธภาพทางสังคม-การเมือง อันเคยมีมาแต่อดีต ประการที่สอง เพื่อเน้นถึงความสำคัญของมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย