ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

หมวด : 330 เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : บทศึกษาเรื่องนี้เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการ พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมีความมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ มุ่งให้เป็นการวิเคราะห์อธิบายสภาวะเปลี่ยนแปลงขั้นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อระบบสัมพันธภาพทางสังคม-การเมือง อันเคยมีมาแต่อดีต ประการที่สอง เพื่อเน้นถึงความสำคัญของมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย