ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสำรวจเศรษฐกิจในชนบทแห่งสยาม

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แบบเรียนเศรษฐวิทยาซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากการสำรวจเศรษฐกิจของชนบทสยาม โดย ดร.คาร์ล ซี. ซิมเมอร์แมน ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2473 ในปลายสมัยของรัชกาลที่ 7 การศึกษาครั้งนี้ทำให้เราทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก ทั้งในด้านการผลิต การลงทุน ปัญหาที่ดินและหนี้สิน ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการเก็ยภาษีอากรของรัฐบาล