ข้อมูล eBook

ชื่อ: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน

หมวดหลัก: 340 กฎหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทศึกษาเรื่องนี้เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งรายงานวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างจำกัดอยู่ในปัญหาเฉพาะด้าน เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะสิทธิของสตรีไทย