ข้อมูล eBook

ชื่อ: การอุดมศึกษาในญี่ปุ่น

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เป็นหนังสือในโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป้าหมายเพื่อเพื่อส่งเสริมให้มีหนังสือตำราไทยคุณภาพดี อีกทั้งยังอาจหนุนช่วยการสร้างสรรค์ทางปัญญา ความคิดริเริ่ม และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง และการศึกษาในญี่ปุ่น