ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาเซียนศึกษา

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบจากเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน