ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 1

หมวดหลัก: 400 ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาเล่มนี้เป็นบทสนทนาที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ละบทประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา การฝึกทักษะ การเขียนอักษรจีน และมีแบบฝึกหัดเพื่อประเมินผลการเรียน