ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hello AEC ญี่ปุ่น

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศญี่ปุ่น