ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4

หมวด : -
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทเรียนหลัก 11 บท เฉลยและสคริปต์ เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วย เนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีซีดีประกอบการฟัง) รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีคำอธิบายการใช้ ประโยคตัวอย่าง และคำแปล) แบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจรูปไวยากรณ์นั้นๆ แบบฝึกทบทวนท้ายบท (ลักษณะคล้ายข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวยากรณ์ เรียงลำดับคำในประโยค ไวยากรณ์ในบทอ่าน และการฟัง) ช่วยให้คุณฝึกฝนทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ก่อนสอบอย่างครบเครื่องและเข้มข้นในเล่มเดียว