ข้อมูล eBook

ชื่อ: TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทเรียนหลัก 10 บท เฉลยและสคริปต์ คำแปลคริปต์ และซีดีประกอบ 1 แผ่น เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วย - เนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีซีดีประกอบการฟัง) - รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีคำอธิบายการใช้ ประโยคตัวอย่าง และคำแปล) - แบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจรูปไวยากรณ์นั้นๆ -แบบฝึกทบทวนท้ายบท (ลักษณะคล้ายข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวยากรณ์ เรียงลำดับคำในประโยค ไวยากรณ์ในบทอ่าน และการฟัง)