ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1

หมวด : -
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทเรียนหลัก 10 บท เฉลยและสคริปต์ คำแปลคริปต์ และซีดีประกอบ 1 แผ่น เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วย - เนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีซีดีประกอบการฟัง) - รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องตัวอย่าง (มีคำอธิบายการใช้ ประโยคตัวอย่าง และคำแปล) - แบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจรูปไวยากรณ์นั้นๆ -แบบฝึกทบทวนท้ายบท (ลักษณะคล้ายข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวยากรณ์ เรียงลำดับคำในประโยค ไวยากรณ์ในบทอ่าน และการฟัง)