ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทร มีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,960 กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งอันดามัน 750 กิโลเมตร ฝั่งอ่าวไทย 1,670 กิโลเมตร และตามเกาะต่าง ๆ 520 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณชายฝั่งเหล่านี้ประกอบ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ทั้งป่าชายหาด ป่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งมีคุณค่าทั้งทางด้านนิเวศวิทยา และทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ