ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวัดในการจัดงานบุคคล

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีต่างๆ ทั้งหมดในเรื่องการวัดและประเมินบุคคล โดยมีหัวข้อ ดังนี้ ลักษณะเบื้องต้นของการวัดผล, การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน, ตัวแปรของการวัดผล, ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด, ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด, มาตรวัดความสำเร็จของงาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ทฤษฎีการวัดเชาวน์, ความถนัดพิเศษและทักษะทางกาย, ทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพ, เทคนิคการวัดทัศนะคติ, เทคนิคการวัดความสัมฤทธิ์ผล, ปัญหาในการบริหารงานวัดผลบุคคล, การใช้ผลการวัดในงานบุคคล