ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การวัดในการจัดงานบุคคล

หมวด : 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีต่างๆ ทั้งหมดในเรื่องการวัดและประเมินบุคคล โดยมีหัวข้อ ดังนี้ ลักษณะเบื้องต้นของการวัดผล, การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน, ตัวแปรของการวัดผล, ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด, ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด, มาตรวัดความสำเร็จของงาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ทฤษฎีการวัดเชาวน์, ความถนัดพิเศษและทักษะทางกาย, ทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพ, เทคนิคการวัดทัศนะคติ, เทคนิคการวัดความสัมฤทธิ์ผล, ปัญหาในการบริหารงานวัดผลบุคคล, การใช้ผลการวัดในงานบุคคล