ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าว ในเศรษฐกิจไทย

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เรียนและสอนอยู่ในห้องเรียนนั้นเป็นแนวความคิดที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ การผลิตข้าว ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ ปัจจัยในการผลิตข้าวและการวัดประสิทธิภาพของปัจจัย, ที่ดิน, น้ำ, ปุ๋ย, พลังงานคน พลังงานสัตว์ และพลังงานเชื้อเพลิง ส่วนภาคหลัง คือ การตลาดและราคา ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ การตลาดข้าว, โรงสีข้าว, ความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวระดับต่างๆ, การกำหนดระดับราคาข้าว, ประวัตินโยบายข้าวของรัฐบาล