ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ข้าวกับมนุษย์ นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเชียอาคเนย์

หมวด : 630 เกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ ไม่เพียงแต่ในแง่ที่มันอยู่ในประเด็นของนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังอยู่ในแง่ของความหมายของความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อชาวบ้านของบางชัน อันเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ บางชันและการเพาะปลูกข้าว ส่วนภาค 2 คือ การปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม