ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวกับมนุษย์ นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเชียอาคเนย์

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ ไม่เพียงแต่ในแง่ที่มันอยู่ในประเด็นของนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังอยู่ในแง่ของความหมายของความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อชาวบ้านของบางชัน อันเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ บางชันและการเพาะปลูกข้าว ส่วนภาค 2 คือ การปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม