ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือท่องเทียวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่
แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ