ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือท่องเทียวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก Bangkok Folk"s museum ได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของท่านอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของซึ่งอยากจะจัดบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับจากมารดา คือ นางสอาง สุรวดี(ตันบุญเต็ก)ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้เยาวชนและคนรุ่นหลังที่สนใจได้ศึกษา