ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาคกลาง

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นเมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้ไปเยือนในทุกฤดูกาลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคกลาง