ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีรัชสมัยของพระองค์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยศึกสงครามมากมายนับจากกองทัพอังวะ ยกทัพมาล้อมอยุธยาอยู่นาน พระองค์ได้รวบรวมกำลังคนฝ่าวงล้อมออกไป เพื่อตั้งหลักรวบรวมกำลังคนใหม่อีกครั้ง เพื่อกลับมาทวงอยุธยาที่เสียกรุงให้อังวะ ในภายหลังคืนซึ่งพระองค์ทรงทำได้สำเร็จ จากนั้นจึงทำการรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายหลังกรุงแตกรวมเป็นปึกแผ่นกันอีกครั้งได้สำเร็จ