ข้อมูล eBook

ชื่อ: ส่องเขมร ตระเวนกัมพูเจีย

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กัมพูเจียหรือเขมร เป็นอาณาจักรอารธรรมยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านสงครามกลางเมืองมาช้านาน จนในพุทธศักราชนี้ เมื่อสันติภาพเริ่มทอแสง ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม บ้านเมืองและโบราณสถานในเขมร เป็นเรื่องน่ารู้และควรศึกษา