ข้อมูล eBook

ชื่อ: 14 ตุลา เงาอดีตของการเมืองบนแผ่นฟิลม์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่มุ่งศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผ่านสื่อภาพยนตร์ยอดนิยมของไทย โดยมองใน 4 ประเด็น ประเด็นแรก ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์คู่ขัดแย้งที่รักกัน (ไม่) ได้, ประเด็นที่สอง ความหมายและการให้ความหมายภาพยนตร์ 14 ตุลา, ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภาพยนตร์ การเมือง สู่ การมุ้ง และประเด็นสุดท้าย นานาทัศนะของคนเดือนตุลา และนักศึกษายุคหลัง ฮ. นกฮูก ต่อภาพยนตร์ 14 ตุลา