ข้อมูล eBook

ชื่อ: 60 ปี ประชาธิปไตย สิทธิเสรีประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475 - 2534

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสัมมนา 60 ปีประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475 - 2534 แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2534