ข้อมูล eBook

ชื่อ: Ayutthaya & Asia

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมไทยและนานานประเทศสืบไป จัดพิมพ์หนังสือวิชาการประวัติศาสตร์ชุด อยุธยากับเอเชีย จำนวน ๔ เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารทางการศึกษาที่ทรงคุณค่า ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างเป็นสากล