ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์มอญจากรามัญประเทศสู่สยามประเทศ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อุษาคเนย์ หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่มีแม่น้ำโขงเป็นสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงผู้คน ปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิก 11 ประเทศ ในอดีตดินแดนอุษาคเนย์เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ดินแดนนี้จึงถูกเรียกขานว่า สุวรรณภูมิ