ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เสนอประวัติศาสตร์มาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยการศึกษาความเจริญเติบโตของมาเลเซียและสิงคโปร์ในช่วงเวลา 150 ปีหลังนี้อย่างกว้างขวาง