ข้อมูล eBook

ชื่อ: ญี่ปุ่น - ไทย - อุษาคเนย์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง สมมุติฐานเบื้องต้นเสียน คือสุโขไทย กับเสียน คืออยุธา โดยศึกษาวิเคราห์จากศิลาจารึกหลัก 11 กฎหมายโบราณของลาวกับอีสานของไทย แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจายของข้าวที่ปลูกในทวีปเอเชีย สัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่นกับชาวจีนในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง