ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-ค.ศ.1789

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารบัญ อาทิ บทที่ 2 การฟื้นฟูศิลปวิทยา | บทที่ 5 การปฏิรูปศาสนา | บทที่ 6 การต่อต้านการปฏิรูปศาสนา | บทที่ 8 สงครามศาสนาในฝรั่งเศส | บทที่ 10 การสงครามสามสิบปี | บทที่ 18 สงครามชิงราชสมบัติโปแลนด์และออสเตรีย | บทที่ 19 พระเจ้าเฟรเดอริกมหาราช และสงคราม 7 ปี | บทที่ 20 ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม | บทที่ 22 บทสรุป