ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามเสด็จเขมร

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

...คือ ผลงานสารคดีกึ่งวิชาการของผู้เขียน ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ ที่ได้ประมวลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ได้รับจากศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตลอดช่วงที่ศึกษาอยู่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสได้ตามเสด็จท่านอาจารย์สู่ดินแดนเขมรอีกหลายต่อหลายครั้ง...