ข้อมูล eBook

ชื่อ: อายุบวรศรีลังกา

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

”ศรีลังกา” ที่หลายคนรู้จักในฐานะเมืองโบราณทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล รัตนปุระ เมืองแห่งอัญมณี รวมทั้งคนที่ชอบดื่มชา ย่อมไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชาซีลอน... “อายุบวรศรีลังกา” รวบรวมเรื่องราวหลากหลายมุมมองที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับศรีลังกา ความงามสงบ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาที่หยั่งรากลึก รวมทั้งความเป็นมิตรจากชาวศรีลังกา