ข้อมูล eBook

ชื่อ: สี่กษัตริยาแห่งปาตานี

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ปัตตานี” ถูกกล่าวถึงในฐานะของการเมืองหรืออาณาจักรศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอุษาคเนย์ และเป็นช่วงตอนที่รัฐอันรุ่งเรืองปกครองโดยกษัตริย์หรือสุลต่านที่เป็นสตรีกินเวลาตั้งแต่ราชินีฮีเยาขึ้นสู้อำนาจ เมื่อ พ.ศ.๒๑๒๗จนถึงวันสุดท้ายของการปกครองของราชินีกูนิง กษัตริยาพระองค์ที่๔ ของปัตตานีใน พ.ศ.๒๑๙๔