ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่อง

หมวด : 420 ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : TBooksmith
ผู้แต่ง : กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ความตั้งใจในการทำหนังสือเล?มนี้เพื่อให?ทุกท?านที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ได?ใช?เป?นคู?มืออ?างอิง โดยแบ?งเป?นสองส?วนหลัก คือ ส?วนที่ 1 การทำความเข?าใจ Tense ทั้ง 12 ส?วนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ต?างๆ เพื่อให?ผู?เรียนได?เห็นภาพอย?างชัดเจน ว?ากริยาตัวเดียวกันใน Tense ต?างๆ นั้นกระจายได?หรือเขียนได?เป?นแบบไหนอย?างไรบ?าง ภาษาไทย ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ภาษาอังกฤษ I went to school yesterday. (go) ภาษาไทย ฉันจะไปโรงเรียนพรุ?งนี้ ภาษาอังกฤษ I will go to school tomorrow.