ข้อมูล eBook

ชื่อ: Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่อง

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความตั้งใจในการทำหนังสือเล?มนี้เพื่อให?ทุกท?านที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ได?ใช?เป?นคู?มืออ?างอิง โดยแบ?งเป?นสองส?วนหลัก คือ
ส?วนที่ 1 การทำความเข?าใจ Tense ทั้ง 12
ส?วนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ต?างๆ เพื่อให?ผู?เรียนได?เห็นภาพอย?างชัดเจน ว?ากริยาตัวเดียวกันใน Tense ต?างๆ นั้นกระจายได?หรือเขียนได?เป?นแบบไหนอย?างไรบ?าง
ภาษาไทย ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
ภาษาอังกฤษ I went to school yesterday.
(go)
ภาษาไทย ฉันจะไปโรงเรียนพรุ?งนี้
ภาษาอังกฤษ I will go to school tomorrow.