ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฏแห่งทาน

ผู้แต่ง: พระธรรมวิสุทธิกวี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การให้ทาน" จัดเป็นหนึ่งในวิธีทำบุญตามหลักของพระพุทธศาสนา และถือเป็นบันไดขั้นแรกของการทำบุญเพื่อขัดเกลากิเลสในใจ ซึ่งการให้ทานจะก่อให้เกิดอานิสงส์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เรามีต่อกฎข้อนี้ หนังสือ "กฎแห่งทาน" เล่มนี้ คือผลจากความพยายามของผู้เขียนอันได้แก่ พระธรรมวิสุทธิกวี ที่มุ่งหวังจะให้ผู้อ่านและชาวพุทธทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่อง "การให้ทาน" ที่ถูกต้องตามหลักการและความหมายอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ผู้ที่เข้าใจ "กฎแห่งทาน" หรือ "กฎแห่งการให้" อย่างถ่องแท้ ย่อมจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางจิตใจที่เบิกบาน เรียนรู้ที่จะมีความสุขจากการเป็น "ผู้ให้" มากกว่าการเป็น "ผู้รับ"? ซึ่งพื้นฐานทางจิตใจเช่นนี้ พุทธศาสนาถือว่าจะเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการทำบุญและปฏิบัติธรรมในขั้นสูงเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดแก่ตนเองและโลกทั้งโลก