ข้อมูล eBook

ชื่อ: The Asean Way : ติมอร์-เลสเต

ผู้แต่ง: สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พาทุกคนไปพบกับทุกเรื่องราวของประเทศติมอร์-เลสเต
ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน
คำศัพท์และบทสนทนาภาษาเตตุม และกิจกรรมแสนสนุก
ที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศติมอร์-เลสเตได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อรู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็จะก้าวเดิน
ไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน