ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

หมวด : 500 วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ / ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551