ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คิดโครงงานสังคมศึกษา

หมวด : คู่มือครู
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : ปราชญ์ รัตนานนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ