ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

หมวด : คู่มือครู
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชื่นชมสิ่งรอบตัวและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว