ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดหัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน

หมวดหลัก: 400 ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมบทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ พร้อมอธิบายการนำไปใช้จริง
เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป