ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ “ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์” ของสำนักพิมพ์ด็อกเตอร์มิ้นท์เล่มนี้
ใช้เตรียมสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนเข้ำเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยลัยชั้นนำทั่วประเทศ  อาทิ  จุฬา ฯ  ธรรมศาสตร์  มหิดล
เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละมหาวิทยำลัยต่างกำหนดเกณฑ์ในการเข้าแตกต่างกัน
 
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาเข้มข้นทั้ง 16 บท ของระดับ ม.4-5-6 เพื่อ
เตรียมสอบ O-NET โดยในส่วนท้ายจะเป็นแนวข้อสอบกว่า  9  ชุด  พร้อมเฉลย
โดยละเอียด รวมทั้งวิธีคิดโจทย์แบบลัด เพื่อให้ผู้อ่านสำมารถฝึกทำโจทย์ข้อสอบ
ได้เร็วและถูกต้อง
 
สารบัญ
 
CHAPTER   1   :  เซต 
CHAPTER   2   :  ตรรกศำสตร์ 
CHAPTER   3   :  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 
CHAPTER   4   :  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ 
CHAPTER   5   :  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
CHAPTER   6   :  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 
CHAPTER   7   :  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
CHAPTER   8   :  ตรีโกณมิติ 
CHAPTER   9   :  เวกเตอร์ 
CHAPTER  10   :  จำนวนเชิงซ้อน 
CHAPTER  11   :  กำหนดการเชิงเส้น 
CHAPTER  12   :  ลำดับและอนุกรม 
CHAPTER  13   :  ความน่าจะเป็น 
CHAPTER  14   :  แคลคูลัส 
CHAPTER  15   :  สถิติ 
CHAPTER  16   :  จำนวนจริง