ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การทำงานที่มุ่งแต่เนื้อหาล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานนั้น เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สุดโต่งอย่างหนึ่ง ทำให้ชีวิตเสียสมดุล ได้งาน แต่ไม่ได้คุณภาพชีวิต แท้จริงแล้วการทำงานควรดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรผลิดอกออกผลพร้อม ๆ กันกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของคนทำงานมืออาชีพ "