ข้อมูล eBook

ชื่อ: Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย

ผู้แต่ง: ธนวรรณ นาคินทร์, บก.

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเบเกอรี นำเสนอในรูปแบบคำอธิบายและการตอบคำถามในปัญหาที่พบบ่อย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท บทที่ 1-2 เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญในครัวเบเกอรี ประกอบด้วยคำอธิบายถึงคุณสมบัติ การเลือกใช้ วิธีใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา และตอบคำถามที่พบบ่อย เรียงลำดับไปตามหมวดหมู่ของวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั้นๆ บทที่ 3-7 เกี่ยวกับขนมแต่ละชนิด อาทิ เค้ก ขนมปัง พาย ทาร์ต เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยข้อแนะนำการทำ เริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อขนมสุกออกจากเตา ทุกขั้นตอนอธิบายเรียงลำดับเสมือนลงมือทำจริงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย แถมท้ายด้วยส่วนตอบปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำขนม เพื่อเสริมความเข้าใจหรือใช้เป็นกรณีศึกษาได้อีกทางหนึ่ง"