ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

โครงงานคณิตศาสตร์

หมวด : 510 คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอรายงานการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ครบกระบวนการ จำนวน16 โครงงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย