ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

โครงงานสะเต็มศึกษา

หมวด : 370 การศึกษา
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา ตัวอย่างการบูรณาการ STEM รายงานการทำโครงงาน ครบกระบวนการ พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย สำหรับระดับประถม-มัธยม ตอนที่ 1 จำนวน13 โครงงงาน ตอนที่2 จำนวน7โครงงาน