ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

ผู้แต่ง: นิรุธ อำนวยศิลป์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาษา C เป็นต้นแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันหลายภาษา เช่น C#,Java,PHP, Peal ฯลฯ ดังนั้นการมีพื้นฐานภาษา C ที่แกร่ง จึงเหมือนกับปิรามิดฐานกว้างที่สามารถก่อให้สูงขึ้นท่าไรก็ได้ แต่นอกจากพื้นฐานแล้ว แนวคิดในการเขียนโปรแกรม และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกฝนบ่อยๆ ก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรานำความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ได้จริง หนังสือ คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เล่มนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไปจนถึงระดับที่ผู้อ่านสามารถต่อยอดไปศากาภาษาอื่นๆ ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างการเขียนโปรแกรมแบบ text mode (DOS) กับการเขียนโปรแกรมบน Windows