ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVAสำหรับ Android Apps

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA และพื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพัฒนา Android Apps อย่างง่ายขึ้นมา